قطعا یکی از دغدغه های همیشگی ما انسانها از زمانی که زندگی اجتماعی شکل گرفت ، حفظ جان و مال خود از دیگر اعضای جامعه بوده است . از همان زمان بود که اولین گاو صندوق ها شکل گرفتند و