دستگیره اثر انگشتی به نوعی از دستگیره های دیجیتال می گویند که می تواند به وسیله اثر انگشت باز شود. این نمونه قفل ها معمولا امکان باز شدن توسط کارت و یا رمز دیجیتا