دیگر نگران گم شدن کلید یا جا ماندن آن در خانه نباشید، با خرید قفل رمزی کلید شما همیشه نوک انگشتان شماست. همچنین برای باز کردن قفل هوشمند می توانید از کارت یا رمز استفاده کنید.

قفل رمزی در منازل، آپارتمان های مسکونی و اداری، مراکز تجاری، تفریح