در مواقع اضطراری مانند اتمام باتری و یا … می توانید از کلید مکانیکی قفل دیجیتال استفاده نمایید.