معمولا پس از بازدید کارشناس و با توجه نوع درب اعلام می شود، این هزینه بسته به نوع درب بین ۰ (رایگان) تا ۱۵ درصد قیمت قفل دیجیتال در نظر گرفته خواهد شد.