برای نصب هر قفل الکترونیکی به طور میانگین ۱ الی ۳ ساعت بسته به نوع قفل زمان لازم است.