در طراحی قفل های دیجیتالی به باز ماندن تصادفی و از روی فراموشی درب ها  فکر شده است و برای آن راهکاری در نظر گرفته شده است . قفل دیجیتال همانطور که از نامش مشخص است یک قفل هوشمند است و این اشتباهات و خطاها را به راحتی تشخیص میدهد . بدون اینکه نیاز باشد شما درب را قفل کنید ، بلافاصله بعد از چند ثانیه از خروج شما درب به صورت اتومات قفل میشود .