اکثر قفل های دیجیتال درب را می توانید از طریق ریموت کنترل نیز باز نمایید. این قابلیت با انتخاب شما و بر حسب نیاز مشتری به قفل افزوده می شود.