بله ، تعویض قفل نصب شده روی درب با انواع قفل دیجیتال امکان پذیر است.